พริกผลดก ติดลูกดี ต้นโทรมช้า

blog-1-2

จากการฉีดพ่นสาหร่ายสกัดเข้มข้น 48% “แอ็กซี่-ไบโอ” ในแปลงพริกของ คุณมนู ช่วยบารุง ที่ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสาโรง จ.สุโขทัย โดยแนะนาให้ฉีดพ่นที่อัตรา 10 ซีซีต่อน้า 20 ลิตร ทุก 7 –10 วัน เปรียบเทียบกับวิธีเดิมของเกษตรกร หลังการใช้ คุณมนูเล่าว่า “แอ็กซี่-ไบโอ ช่วยให้ต้นโทรมช้า เก็บผลผลิตได้มากขึ้น รายได้ก็เพิ่มขึ้น เยี่ยมมากๆ”